Posted: August 31st, 2022

Enginering

………………………………………………………………………………………
(miejscowość, data)
Pouczenie: Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł* lub pełnomocnictwo
poświadczone za zgodność z oryginałem 22 zł
*Pełnomocnictwo udzielone członkom rodziny (mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka, brat, siostra) jest
zwolnione z opłaty skarbowej.
PEŁNOMOCNICTWO
Ja niżej podpisany………………….………………………………………………………….PESEL…………………………………
zamieszkały/a………………………………………………………………………………………………………………………………….
(dokładny adres)
UPOWAŻNIAM
Pana/Panią………………….………………………………………………………… …………………………………………………….
(imię i nazwisko) (stopień pokrewieństwa)
PESEL……….…………………………………………………………………………………………………………………………..
zamieszkałego/łą..…………………………………………………………………………………………………………………………..
(dokładny adres)
do dokonania w moim imieniu następujących czynności związanych z pojazdem:
marki………………………………………………………….o nr rejestracyjnym………………………………………………………
nr nadwozia (VIN)…………………………………………………………………………………………………………………………….
 Rejestracja pojazdu
 Odbiór stałego dowodu rejestracyjnego
 Wymiana dowodu rejestracyjnego
 Wyrejestrowanie pojazdu
 Inne………………………………………………………………………………………………………………………………………
(właściwe zaznaczyć- X)
………..………………………………………………..
(podpis osoby udzielające pełnomocnictwa)

Expert paper writers are just a few clicks away

Place an order in 3 easy steps. Takes less than 5 mins.

Calculate the price of your order

You will get a personal manager and a discount.
We'll send you the first draft for approval by at
Total price:
$0.00